The Xiaolan Zhao Lab: Lab Members

The Xiaolan Zhao Lab: Lab Members

Share
Print
Share
Print
Nalini Dhingra
Nalini Dhingra

Senior Research Scientist

Shibai Li, PhD
Shibai Li

Research Scholar

Gemma Regan-Mochrie
Gemma Regan-Mochrie

Graduate Student (GSK)

Nicole Clerico
Nicole Clerico

Admin Assistant, Sr.

Jiayi Fan
Jiayi Fan

Research Fellow

Danying Guan
Danying Guan

Undergraduate Researcher

Nisma Hussein
Nisma Hussein

Undergraduate Researcher

Thane Than
Thane Than

Research Fellow

Tammy Yang
Tammy Yang

Undergraduate Researcher