The Alex Kentsis Lab: Lab Members

The Alex Kentsis Lab: Lab Members

Share
Print
Share
Print
Daniel Cameron
Daniel Cameron

Research Technician

Shuyuan Cheng
Shuyuan Cheng

Graduate Student

Benjamin Herzberg
Benjamin Herzberg

Clinical Fellow

Luz Jubierre Zapater, PhD
Luz Jubierre Zapater

Research Fellow

Yaniv Kazansky
Yaniv Kazansky

Graduate Student

Ross Keller
Ross Keller

Research Fellow

Danmeng Luo
Danmeng Luo

Research Fellow

Victor Morell
Victor Morell

Research Technician

Jack Ralls
Jack Ralls

Graduate Student

Sumiko Takao
Sumiko Takao

Senior Research Scientist

Masahiro Uni
Masahiro Uni

Research Fellow

Makiko Yamada
Makiko Yamada

Senior Research Scientist